Yardım Toplama İşlemleri

1- GERÇEK KİŞİLER-TÜZEL KİŞİLER VE KURUMLAR İÇİN YARDIM TOPLAMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

A TÜZEL KİŞİLER VE KURUMLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

B GERÇEK KİŞİLER İÇİN YARDIM TOPLAMA FORMU

2 KİŞİSEL BEYAN FORMU

3- YARDIM TOPLAMA KARAR ÖRNEĞİ

4- YARDIM TOPLAMA MAKBUZ ÖRNEKLERİ

5- MAKBUZ-BİLET KAYIT DEFTERİ

6- YARDIM TOPLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

YARDIM TOPLAMA:

Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

YARDIM TOPLAYABİLECEK OLANLAR:

Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.

YARDIM TOPLAMA ŞEKİLLERİ:

Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.

Yardım toplama faaliyetlerinde, yardım toplama şekillerinden bir veya birkaçı kullanılabilir.

Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde, yardımın hangi amaç için toplandığının belirtilmesi zorunludur.

Gerçek kişiler tarafından girişilecek yardım toplama faaliyetlerinde, bu iş için hazırlanacak özel makbuz veya biletler kullanılır.

YARDIM TOPLAMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR:

Kişiler ve kuruluşlar yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar.

Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse ise o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirilecekse o ilin valiliğinden, birden fazla ilde yürütecekse, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğinden izin almaları gerekmektedir.

İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

YARDIM TOPLAMA İZNİ BAŞVURU EVRAKLARI:

Yardım toplayacaklar isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler. Müracaat dilekçelerinde;

– Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,

– Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,

– Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı, (Kanunun 5 inci maddesinde makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabileceği belirtilmiştir.)

– Kaç kişi çalıştırılacağı,

– Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilir.

-Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir. (Kanunun 11 inci maddesinde yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organları olduğu belirtilmiştir.)
Bununla birlikte;

Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri,

Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,

Bakanlığımız 2009/73 sayılı Genelgesi ile değiştirilen 2005/38 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin (c) bendi gereği, faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise Kanunun 8 inci maddesi gereği kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.

BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE İZİN SÜRESİ:

İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir.

Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren makama aittir. Bu süre bir yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde verilen süre, izin veren makamca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

SORUMLU KURUL:

Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. Tüzel kişilerin sorumlu kurulu, yönetim organlarıdır.

Sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren makama on gün içinde bildirilmesi gerekir.

Yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere örneği Ek-1’de gösterilen venoterden veya dernekler biriminden onaylı “Makbuz-Bilet Kayıt Defteri”ni tutmak zorundadır.

Sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilen makbuz, bilet ve yardım toplama pulları, bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere, alt alta yazılmak suretiyle Makbuz-Bilet Kayıt Defteri’ne kaydolunur. Sayman üye olarak gösterilen sorumlu kurul üyesi bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sorumludur.

Makbuz ve biletler, yardım toplama faaliyetlerinde görev alması uygun görülenlere sayman üye tarafından zimmetle verilir ve bu deftere kaydedilir.

 

 

 

 

Yardım Toplama
Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, Kanunun 3 üncü maddesine göre kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler. Kanunun 6 ncı maddesinde kişiler ve kuruluşların yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamayacakları belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 7 nci maddesine göre yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse ise o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirilecekse o ilin valiliğinden, birden fazla ilde yürütecekse, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğinden izin almaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Kanunun 8 inci maddesi gereği yardım toplayacaklar isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.
Müracaat dilekçelerinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği;
-Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,
-Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,
-Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı, (Kanunun 5 inci maddesinde makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabileceği belirtilmiştir.)
-Kaç kişi çalıştırılacağı,
-Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilir.
-Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir. (Kanunun 11 inci maddesinde yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organları olduğu belirtilmiştir.)
Bununla birlikte;
-Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri,
-Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,
-Bakanlığımız 2009/73 sayılı Genelgesi ile değiştirilen 2005/38 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin (c) bendi gereği, faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
-Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise Kanunun 8 inci maddesi gereği kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.
-Sorumlu kurullar, Kanunun 17 nci maddesine göre yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini veren makama vermekle yükümlüdürler.
 
-Yardım toplama iş ve işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye valilikler bünyesinde bulunan il dernekler müdürlüklerinden ulaşılabilir.
 
İŞ VE İŞLEMLER
 Yardım Toplama faaliyeti yapmayı düşünen dernekler aşağıda örnekleri verilen kararlardan yapacağı faaliyete uygun olanı düzenleyerek karar defterine yazmaları gerekmektedir. Karar alma işleminden sonra yardım toplama faaliyet başvuru formunu düzenleyecekler ve diğer eklerle birlikte Mülki Amirliğe başvuruda bulunacaklardır. Tüzel kişilik sahibi olmayan gerçek kişiler ise karar defteri yerine karar tutanağı düzenleyeceklerdir. Karar örneklerinde geçen yönetim kurulu ibaresi yerine de sorumlu kurul ibaresi kullanılmalıdır.
Başvuru belgeleri :
1-Yardım Toplama Başvuru formu
2-Karar Örneği / tutanak
3-Görevlendirilenler için 2 adet fotoğraf
4-Yer tahsis belgesi
5-keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,
Ayrıca ;
-konser ve gösteri yoluyla faaliyet düzenleyecekler sanatçı ve göstericilerin kimlik ve adres beyanını yapmaları gerekmektedir.
-Fakir öğrenci ve ailelere yardım yapılacaksa fakirlik ve öğrenci belgelerinin bildirimi gerekmektedir.
 
Yardım Toplama karar Örnekleri
1- Türkiye Geneli  Dini alandaki faaliyetler için karar Örneği
Dernek yönetim kurulumuz ……………….. başkanlığında toplanarak 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden dernek yönetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere, ………………………….. caminin onarımı ve müştemilatının (kuran kursu, taziye evi…………..) yaptırılması için Türkiye genelinde Valilik olur tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle  bankada hesap açtırmak ve makbuz/dip koçanlık makbuz suretiyle ……………….  TL tutarında yardım toplama kampanyası başlatılmasına, A serisi  000001’den başlayarak  000500 ‘e kadar 10 cilt Nakdi Yardım toplama makbuzu bastırılmasına, Yardım toplamada …………………………………………………., ………………………………………….., …………………………………………………. ‘nın görevlendirilerek adlarına yardım toplama iznine ait kimlik belgesi düzenlenmesine, mülki amirden izin alınmasına oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir.
2- İl Geneli Dini alandaki faaliyetler için Karar örneği
Dernek yönetim kurulumuz ……………….. başkanlığında toplanarak 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden dernek yönetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere, ………………………….. caminin onarımı ve müştemilatının (kuran kursu, taziye evi…………..) yaptırılması için İl genelinde Valilik olur tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle  bankada hesap açtırmak ve makbuz/dip koçanlık makbuz bastırmak suretiyle ……………….  TL tutarında yardım toplama kampanyası başlatılmasına, A serisi  000001’den başlayarak  000500 ‘e kadar 10 cilt Nakdi Yardım toplama makbuzu bastırılmasına, Yardım toplamada …………………………………………………., ………………………………………….., …………………………………………………. ‘nın görevlendirilerek adlarına yardım toplama iznine ait kimlik belgesi düzenlenmesine, mülki amirden izin alınmasına oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir.
3-İl Geneli kermes faaliyetleri için
Dernek yönetim kurulumuz ……………….. başkanlığında toplanarak 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden dernek yönetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere, ………………………………………………………………………….. için İl genelinde …………………………………………………………………… sayılı adreste Valilik olur tarihinden itibaren …………….. süreyle kermes yaparak  kutu koymak/makbuz bastırmak/dip koçan bastırmak suretiyle ………………. TL tutarında yardım toplama kampanyası başlatılmasına, A serisi  000001’den başlayarak  000100 ‘e kadar 2 cilt Nakdi Yardım toplama makbuzu bastırılmasına, Yardım toplamada …………………………………………………., ………………………………………….., …………………………………………………. ‘nın görevlendirilerek adlarına yardım toplama iznine ait kimlik belgesi düzenlenmesine, mülki amirden izin alınmasına oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir.
4-Konser vb. faaliyetler için
Dernek yönetim kurulumuz ……………….. başkanlığında toplanarak 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden dernek yönetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere,   tüzüğümüz doğrultusunda ……………………………………………..  amacını  gerçekleştirmek  üzere      .../.../2...     tarihinde,      saat  ……..'  de……………………………..…… adresinde ……………………………………. Sanatçıların katılımı ile bir konser düzenlenmesine, konser ile ilgili olarak 10 adedi protokole ayrılmak üzere, tanesi .............  TL'den ..............  adet, toplam ................TL'lik davetiye bastırılarak, görevlendirilen ………………………………., ………………………….., ……………………………… isimli üyelerimiz tarafından  ilimiz dahilinde bilet/davetiye satmak suretiyle yardım toplanmasına, ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir,
5- Dijital sistemler aracılığıyla
Dernek yönetim kurulumuz ……………….. başkanlığında toplanarak 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden dernek yönetim kurulu sorumluluğunda olmak üzere,   tüzüğümüz doğrultusunda ……………………………………………..  amacını  gerçekleştirmek  üzere  ……………………………. TL tutarında kaynak oluşturmak için Türkcell, Telsim ve Avea GSM Operatörlerinin tahsis edeceği SMS mesaj numarası   üzerinden   1   mesaj   bedeli  ..................    TL  nin toplanmasına, ................................’nın görevlendirilmesine, yardım toplama kampanyasının  ............... genelinde 1 yıl süre ile yapılmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.