DERNEK YÖNETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE
YURTDIŞINA TÜRK PARASI VE DÖVİZ ÇIKIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
10.000,-Euro ve eşitini aşan döviz (efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan
her nev'i hesap, belge ve vasıtalar) ve 25.000,-TL'yi aşan Türk parası ve Türk parası
ile ödemeyi sağlayan belgeler yurt dışına çıkarılırken gümrük idarelerine Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulması
esası getirilerek, söz konusu hükümler AB mevzuatı ve uluslararası normlar ile uyumlu hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, yolcu beraberi yapılan 10.000,-Euro ve eşitini aşan döviz ile 25.000,-TL'yi
aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması
veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerlerin
muhafaza altına alınacağı ve durumun şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı'na bildirileceği, ayrıca gümrük idarelerince 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacağı hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, vatandaşlarımızın mağduriyetin oluşmaması için yurt dışına çıkışlarında
yukarıda belirtilen esaslara dikkat etmeleri gerekmekte olup, gerekli hassasiyetin
gösterilmesi önem arz ermektedir.