Bilindiği üzere, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 7 nci ve 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6 ncı maddeleri sendika ve konfederasyonların kuruluş usulüne ilişkin iş ve işlemleri düzenlemekte olup, sendika ve konfederasyonlar kuruluş belgelerini merkezlerinin bulunacağı ilin valiliğine vermekle tüzel kişilik kazanmaktadırlar.

10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde; 'Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.' hükmü yer almakta olup; mezkur hüküm çerçevesinde sendikal kuruluşlarla ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi vali emriyle il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre kurulan sendikal kuruluşların kuruluş ve diğer bildirim işlemlerinin yürütülmesine yönelik değerlendirme yapmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 19/03/2013 tarihinde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantı sonucunda sendikal kuruluşlarla ilgili olarak halen Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesinde; 'Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.' hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, derneklerle ilgili iş ve işlemlerle birlikte dernekler gibi sivil toplum kuruluşu olan işçi ve işveren sendikaları ve bunların üst kuruluşlarına ilişkin söz konusu işlemlerinde 5253 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükmü gereğince İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerince yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu konuda ilgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar, 6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre sendika ve konfederasyon, bölge şubeleri, şube ve temsilcilik kuruluşu ile genel kurul ve diğer bildirim işlemlerine ilişkin olarak;

Söz konusu sendikal kuruluşların mevcut belge ve kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlüklerince, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerine devredilmesi,

Bundan sonraki süreçte sendikal işlemlerle ilgili olarak valiliklere verilen evraka tarih ve sayı verilerek il dernekler müdürlüklerine havale edilmesi,

İl dernekler müdürlüklerince bu evrakın incelenerek kayıtlara alındıktan sonra bir örneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi,

Faaliyette olan sendika ve konfederasyon, bölge şubesi, şube ve temsilciliklerin mevcut dosya numaraları üzerinden; yeni kurulacakların ise il dernekler müdürlüklerince son dosya numarasından devam ettirilmek suretiyle kaydedilmesi ve bu kuruluşların tüm iş ve işlemlerinin aynı dosya numarası üzerinden yürütülmesi,